close_btn
로그인이 필요한 컨텐츠가 있습니다 회원가입 닫기

                         원격서버 사용방법 (선수검색기능)

FTM (Fifa Trade Manager)


▶  컴퓨터 필요없는 원격서버 구동방식

▶  스마트폰으로 조작가능

▶  자동 매물관리 / 상한가 판매 기능

▶  2-5강 강화 및 판매 / 포인트사용 강화

▶  리그 시뮬레이션

 가격 및 설명→(클릭) 

   문의 : 010 - 4431 - 1256   

                                                         

    ( 오전 10시 - 오후 10시 )